Regulamin strony internetowej www.enjoyenduropitbike.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Strona enjoyenduropitbike.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę enjoyenduropitbike.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
  Elektronicznych Strony enjoyenduropitbike.pl, zobowiązany jest do przestrzegania
  postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.
  U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

 • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie enjoyenduropitbike.pl
  umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 • USŁUGODAWCA – Przemysław Tarka, Karolina Piórkowska-Tarka wykonujący/a działalność gospodarczą pod
  firmą Kreatorzy Zmian Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Chorzowska 44B/501,
  Gliwice 44-100, adres do doręczeń: ul. Chorzowska 44B/501, Gliwice 44-100,
  NIP: 6312679571, REGON: 380203, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:
  enjoyenduropitbike@gmail.com, tel. 796131909.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
  nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
  korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
  Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i
  otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji
  pochodzących od Usługodawcy.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług
  Elektronicznych takich jak:
  – korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  – korzystanie z Newslettera,
 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach
  określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu
  przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  – umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  – umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  – komputer z dostępem do internetu,
  – dostęp do poczty elektronicznej,
  – przeglądarka internetowa,
  – włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  – Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  – Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: enjoyenduropitbike@gmail.com
  – Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  – Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  – Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: enjoyenduropitbike@gmail.com
  – W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  – Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  – Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
  enjoyenduropitbike.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością
  enjoyenduropitbike.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę
  wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości
  strony enjoyenduropitbike.pl, bez zgody Usługodawcy.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony enjoyenduropitbike.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem
  polskim.
 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Przewiń do góry